580321_น้ำยาดับกลิ่น “แววชีวัน” เพื่อสุขภาพและส่ิงแวดล้อม

ชาวบริษัทฟ้าอภัย จำกัด หลังทานข้าวกรอกน้ำยาดับกลิ่นแววชีวัน เป้าหมาย 50 กล่อง (600 ขวด) ให้เสร็จก่อนเที่ยง (เพื่อเข้าประชุมอีก 3 ชุด

1.สมาชิกสวนบุญผักพืช

2. กรรมการบริษัทฟ้าอภัย จำกัด

3. พนักงานบริษัทฟ้าอภัยจำกัด)

ซึ่งเสร็จทันเวลาเพราะมีอีกทีมมาเตรียมไว้ล่วงหน้า ทุกคนร่วมแรงร่วมใจเพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพและส่ิงแวดล้อม ได้ประโยชน์ตนประโยชน์ท่าน

200024 200025 200026 200027 200076