ค่ายยุวพุทธทายาท ณ พุทธสถานสีมาอโศก

ค่ายยุวพุทธทายาท วันจันทร์ที่ 25 – วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2559 ณ พุทธสถานสีมาอโศก 94 หมู่ 5 ถนนทางหลวงแผ่นดินเลขที่ 224 กิโลเมตรที่13 (นครราชสีมา-โชคชัย) ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-212797 ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ความมุ่งหวัง 1. เยาวชนได้รู้จักการพัฒนาตนด้วยพื้นฐานของศีล 5 ละอบายมุข และรับประทาน อาหารมังสวิรัติ 2. เยาวชนได้เรียนรู้และฝึกทักษะการพึ่งตนเอง ช่วยเหลือตนเอง และช่วยเหลือผู้อื่น 3. เยาวชนได้เรียนรู้การใช้ชีวิตที่เรียบง่าย ศีล 5 ข้อที่ยุวพุทธทายาทพึงปฏิบัติ คือ ข้อ 1 ปาณาติปาตา เวรมณี สิกขาปทัง สมา ทิยามิ เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ ทำร้ายรังแกสัตว์ให้ได้รับความเจ็บปวด เดือดร้อน (โดย เจตนา) จนถึงขั้นไม่กินเนื้อสัตว์ ข้อ…

ความรัก ๑๐ มิติ – มิติที่‬ ๖ ‎สากลนิยม

ความรัก ๑๐ มิติ ฉบับชาดก มิติที่ ๖ สากลนิยม “ณวมพุทธ” เรียบเรียง “‪‎สากลนิยม” เป็นความรักที่มอบใจให้แก่มวลมนุษยชาติ ไม่แบ่งแยกผิวพรรณว่า ผิวดำ ผิวขาว ผิวแดง ผิวเหลือง ไม่จำกัดเชื้อชาติว่าจะเป็นชาติใด ถ้าใครตกทุกข์ได้ยาก ก็จะช่วยเหลือทุกคนทุกชาติ อาจช่วยเหลือด้านวัตถุด้วยปัจจัย ๔ คือ บริจาคอาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค หรือช่วยด้านแรงกายแรงใจ เช่น อาสาสมัครช่วยบรรเทาทุกข์แก่ผู้คนในชาติที่ประสบภัยอยู่ หรือช่วยด้านปัญญา โดยคิดค้นหาทางที่จะสร้างสรรสันติภาพให้ชาวโลกได้อยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน ไม่แย่งชิงกัน ไม่เอารัดเอาเปรียบกัน ลดความเห็นแก่ตัวลงมา หาวิธีการกระจายทุน กระจายงาน กระจายผลผลิต กระจายอำนาจสู่มหาชน ให้เกิดความาเอื้อเเฟื้อเผื่อแผ่แก่กันและกัน ความรักแบบสากลนิยมจึงยิ่งใหญ่ ต้องผจญทุกข์มหาศาล กระทำได้ยากนัก จึงมีคุณค่าสูงส่งสุดคณา ‪‎เอกราชชาดก‬ ในอดีตกาล โอรสของพระเจ้ากรุงพาราณสี เติบโตเจริญวัยขึ้น ได้ร่ำเรียนศิลปศาสตร์สำเร็จทุกแขนง ครั้นพระราชบิดาสวรรคต จึงขึ้นครองราชสมบัติแทน มีพระนามว่า เอกราช ทรงเป็นธรรมราชา ปกครองประชาชนด้วยธรรมะ ทรงรับสั่งให้สร้างโรงทานไว้ ๖…

25590326 สรุปธรรมะก่อนฉันกิจกรรมเข้าวัดฟังธรรมวันเสาร์ พุทธสถานสีมาอโศก

วันเสาร์ที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. ธรรมะก่อนฉัน กิจกรรมเข้าวัดฟังธรรมวันเสาร์ ณ พุทธสถานสีมาอโศก ๙๔ หมู่ ๕ ถนนทางหลวงแผ่นดินเลขที่ ๒๒๔ กม.๑๓ (นครราชสีมา-โชคชัย) ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๔๔-๒๑๒๗๙๗ มีผู้เข้าร่วมฟังธรรมจำนวน ๑๑๙ คน   สมณะสร้างไท ปณีโต มงคลชีวิตประสิทธิ์พร โดยหลวงปู่จันทร์ กุสโล (พระพุทธพจนวราภรณ์ วัดเจดีย์หลวง) มงคลชีวิต ปี ๒๕๑๐ – ถ้าทำตัวแข่งกับสังคม ความล่มจมจะตามมา – ถ้าทำงานเห็นแก่หน้า จะพบกับปัญหาเรื่อยไป – ถ้าทำตัวเห็นแก่ได้ อย่าหวังน้ำใจจากเพื่อนฝูง – ถ้ากลัวเกินไป จะทำอะไรไม่สำเร็จ – ถ้ากล้าจนเกินงาม จะพบกับความเดือดร้อน – ถ้าขาดความพอดี…

โอวาท แด่อดีตสัมมาสิกขา

โอวาท แด่อดีตสัมมาสิกขา

 

สัมมาสิกขา คือ การศึกษาที่เป็น สัมมา

สัมมา คือ ถูกต้อง ถูกถ้วนสมบูรณ์ จริง แท้ โดยชอบ โดยทั่วถึง ดีที่สุด

สัมมาสิกขา จึงแปลว่า การศึกษาที่ถูกต้อง ที่ถูกถ้วน ที่สมบูรณ์ ที่จริง ที่แท้ ที่ชอบแล้ว ที่ทั่วถึง ที่ดีที่สุด

ส่งข่าวถึง พี่น้อง สส.ฐ. ฟ้าขาว SST ศิษย์เก่าใหม่ปัจจุบัน

ส่งข่าวถึง พี่น้อง ฟ้าขาว SST ศิษย์เก่าใหม่ปัจจุบัน (ฝากเเจ้งต่อๆไปด้วยครับ)

16-17-18 มีนาคม 2558

ทางโรงเรียนจัดกิจกรรม ให้น้อง ที่ โรงเรียนผู้นำ กาญจนบุรี

จึงอยากเชิญรุ่นพี่ พบปะพูดคุย กินเล่นเที่ยวร่วมกิจกรรมกับน้องๆเรา

ด้วย ความห่างเหินกัน ของวันเเละวัย หน้าที่ การงาน หากเจียดเวลาใด้