ค่ายอุโบสถศีลสีมาอโศก ครั้งที่ 23

ค่ายอุโบสถศีลสีมาอโศก ครั้งที่ 23 วันศุกร์ที่ 10 ถึงวันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2560 ณ พุทธสถานสีมาอโศก 94 หมู่ 5 ถนนทางหลวงแผ่นดินเลขที่ 224 (นครราชสีมา-โชคชัย) กิโลเมตรที่ 13 ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044212797 วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2560 เวลา 11.00 น. สมณะสยาม สัจจญาโณ ให้พรก่อนจากแก่ผู้เข่าร่วมค่ายอุโบสถศีลสีมาอโศกจนถึงวันสุดท้ายจำนวน 9 คน ในช่วงสุดท้ายของการประชุมสรุปงานสรุปใจ ค่ายอุโบสถศีลสีมาอโศกครั้งที่ 23 วันศุกร์ที่ 10 ถึงวันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2560 ณ พุทธสถานสีมาอโศก 94 หมู่ 5 ถนนทางหลวงแผ่นดินเลขที่ 224 (นครราชสีมา-โชคชัย) กิโลเมตรที่…

กำหนดการจัดค่ายอุโบสถศีลสันติอโศก ครั้งที่ ๑๓๘ “มีพอแล้วให้ ตั้งใจลดกิเลส” วันที่ ๑๖ – ๑๘ กันยายน ๒๕๕๙ นวมินทร์ ๔๖ กรุงเทพฯ

          กำหนดการจัดค่ายอุโบสถศีลสันติอโศก ครั้งที่ ๑๓๘ จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ ๑๖ ถึง วันอาทิตย์ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๙ “มีพอแล้วให้ ตั้งใจลดกิเลส” ณ พุทธสถานสันติอโศก นวมินทร์ ๔๖ กรุงเทพฯ เริ่มลงทะเบียนในวันศุกร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๖.๓๐ น. ที่บริเวณใต้โบสถ์ พุทธสถานสันติอโศก โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ           ผู้เข้าค่ายตื่นตี ๓ รับประทานอาหารมังสวิรัติมื้อเดียว และไม่สวมรองเท้า ระหว่างวันบำเพ็ญคุณ บำเพ็ญธรรม วันอาทิตย์ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของกิจกรรม รับพรก่อนจาก จากท่านสมณะและสิกขมาตุ จบค่ายเวลาประมาณ ๑๕.๐๐ น.           ดูละเอียดอื่น ๆ…

บรรยากาศค่ายอุโบสถศีล สันติอโศก ๑๙ – ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ “ศีล ๘ สิงหา บูชาเพื่อแม่”

         ในวันที่ศุกร์ที่ ๑๙ ถึง วันอาทิตย์ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ที่พุทธสถานสันติอโศก ได้มีกิจกรรม ค่ายอุโบสถศีล ครั้งที่ ๑๓๗ “ศีล ๘ สิงหา บูชาเพื่อแม่” กิจกรรมเริ่มลงทะเบียนช่วงเย็นวันศุกร์ ในครั้งนี้มีผู้มาเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด ๓๑ คน ชาย ๖ คน หญิง ๒๕ คน โดยเป็นผู้มาใหม่ ๔ คน          ผู้มาเข้าค่ายในครั้งนี้ ได้ร่วมฟังเทศน์หน้าศพ อุบาสิกาอริยาภรณ์ วัฒนานนท์ และได้ฟังเทศน์สดจากพ่อครูสมณะโพธิรักษ์ ในรายการวิถีอาริยะธรรมของวันอาทิตย์ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ด้วย          ในกิจกรรมมีการทำวัตรเช้า ใส่บาตร ฟังธรรม โยคะบริหารกายบริหารใจ…

ค่ายอุโบสถศีลสีมาอโศก ครั้งที่ 9

ค่ายอุโบสถศีลสีมาอโศก ครั้งที่ 9 วันศุกร์ที่ 12 ถึง วันอาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม 2559 ณ พุทธสถานสีมาอโศก 94 หมู่ 5 ถนนทางหลวงแผ่นดินเลขที่ 224 กม.13 (นครราชสีมา-โชคชัย) ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-212797 เริ่มลงทะเบียนวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2559 เวลา 17.00 น. ณ ศาลาฟังธรรม พุทธสถานสีมาอโศก ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2559 – เวลา 17.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าค่าย – เวลา 18.00-20.00 น. สวดมนต์และอบรมทำวัตรเย็น คลิปวีดีโอ สมณะสีมาอโศกนำสวดมนต์และอบรมทำวัตรเย็น   วันเสาร์ที่…

ค่ายอุโบสถศีลสีมาอโศก ครั้งที่ 7

ค่ายอุโบสถศีลสีมาอโศก ครั้งที่ 7 วันศุกร์ที่ 6 – วันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2559 ลงทะเบียนที่ พุทธสถานสีมาอโศก เย็นวันศุกร์ เวลา 17.00 น. ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ผู้ดำเนินโครงการ สมณะสยาม สัจจญาโณ รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อสอบถามได้ที่ พิเชฐ สุดประเสริฐ โทรศัพท์ 087-5644251 หรือ 044-992911 หรือที่วัด 044-212797 พุทธสถานสีมาอโศก 94 หมู่ 5 ถนนทางหลวงแผ่นดินเลขที่ 224 กม.13 (นครราชสีมา-โชคชัย) ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-212797 เป้าหมาย 1. เพื่อพุทธศาสนิกชนได้ รู้จัก เข้าใจ คุ้นเคย พระพุทธศาสนายึ่งขึ้น 2. เพื่อปลูกฝังสัมมาทิฎฐิ ซึ่งเป็นเบื้องต้นของมรรคองค์ ๘ 3. เพื่อฟื้นฟูสมาธิ…

ค่ายอุโบสถศีลสีมาอโศก ครั้งที่ 8

ค่ายอุโบสถศีลสีมาอโศก ครั้งที่ 8 วันศุกร์ที่ 1 ถึง วันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2559 ณ พุทธสถานสีมาอโศก 94 หมู่ 5 ถนนทางหลวงแผ่นดินเลขที่ 224 กม.13 (นครราชสีมา-โชคชัย) ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-212797 เริ่มลงทะเบียนวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2559 เวลา 17.00 น. ณ ศาลาฟังธรรม พุทธสถานสีมาอโศก ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น   วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2559 – เวลา 17.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าค่าย – เวลา 18.00 น. สวดมนต์และอบรมทำวัตรเย็น คลิปวีดีโอ สมณะสีมาอโศกนำสวดมนต์ทำวัตรเย็น คลิปวีดีโอ สมณะสีมาอโศกอบรมทำวัตรเย็น…

กำหนดการจัดค่ายอุโบสถศีลสันติอโศก ครั้งที่ ๑๓๖ “เข้าพรรษา ตั้งสัจจาธิษฐาน” วันที่ ๑๕ – ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ นวมินทร์ ๔๖ กรุงเทพฯ

กำหนดการจัดค่ายอุโบสถศีลสันติอโศก ครั้งที่ ๑๓๖ จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ ๑๕ ถึง อาทิตย์ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ “เข้าพรรษา ตั้งสัจจาธิษฐาน” ณ พุทธสถานสันติอโศก นวมินทร์ ๔๖ กรุงเทพฯ เริ่มลงทะเบียนในวันศุกร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๖.๓๐ น. ที่บริเวณใต้โบสถ์ พุทธสถานสันติอโศก โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ คลิกลิ้งค์ชมสกู๊ปค่ายอุโบสถศีลครั้งที ๑๓๕ ==>https://www.youtube.com/watch?v=T_TX2CpBWHY           ผู้เข้าค่ายตื่นตี ๓ รับประทานอาหารมังสวิรัติมื้อเดียว และไม่สวมรองเท้า ระหว่างวันบำเพ็ญคุณ บำเพ็ญธรรม วันสุดท้ายอาทิตย์ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ รับพรก่อนจาก จากท่านสมณะและสิกขมาตุ จบค่ายเวลาประมาณ ๑๕.๐๐ น.           ดูละเอียดอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบ…

590702 บันทึกสรุปธรรมและวีดีโอสมณะสีมาอโศกแสดงธรรมก่อนฉัน

  กิจกรรมเข้าวัดฟังธรรม ณ พุทธสถานสีมาอโศก วันเสาร์ที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ๐๘.๓๐ ตักบาตร ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ ธรรมะก่อนฉัน ๑๑.๐๐ รับประทานอาหารร่วมกัน มีผู้สนใจเข้าฟังธรรมในศาลา ๑๓๕ คน รับชมคลิปวีดีโอได้ที่นี่ สมณะที่แสดงธรรมในวันนี้มี ๓ รูป คือ ๑. สมณะสร้างไท ปณีโต     ๒. สมณะฝนธรรม พุทธกุโล     ๓. สมณะสยาม สัจจญาโณ   ++++++++++++++++++++++++++++++++++   บันทึกสรุปธรรมโดย คุณอุบลวรรณ ทิมทอง ท่านสมณะกล่าวชื่นชมโยมที่มาเข้าวัด-ฟังธรรม ทุกสัปดาห์ ศาสนาเป็นเรื่องของอิสระเสรีภาพ ใครจะศึกษาธรรมะ จะประพฤติปฏิบัติธรรม หรือไม่ก็ได้ วันนี้จะกล่าวถึงเรื่องภัย ๔ ภัยทางโลกได้แก่ อุทกภัย วาตภัย โจรภัย ภัยทางธรรมนั้น… พระพุทธเจ้าเปรียบเทียบเหมือนเราประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วลงไปในทะเล ๑. ภัยเพราะคลื่น…

25590625_02 บันทึกสรุปธรรม โดย ยุทธณา อโนรี

วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2559 ท่านสมณะสยาม สัจจญาโณ แสดงธรรมก่อนฉัน กิจกรรมเข้าวัดฟังธรรมวันเสาร์ ณ พุทธสถานสีมาอโศก มีผู้สนใจเข้าฟังธรรมในศาลาจำนวน 109 คน 08.30 น. ตักบาตร 09.00 – 10.00 น. ฟังธรรมก่อนฉัน 10.00 น. รับประทานอาหารร่วมกัน รับชมคลิปวีดีโอได้ที่นี่   – “อะละโส คิหิ กามะโภคี นะ สาธุ อะสัญญะโต ปัพพะชิโต นะ สาธุ ราชา นะ สาธุ อะนิสัมมะการี โย ปัญฑิโต โกธะโน ตัง นะ สาธุ” ฆราวาสผู้บริโภคกามเป็นผู้เกียจคร้าน ไม่ดี, บรรพชิตไม่สำรวม ไม่ดี,พระราชาหรือกษัตริย์ไม่ทรงใคร่ครวญก่อนแล้วทำ ไม่ดี,บัณฑิตมักโกรธ ไม่ดี – เมื่อเรามาวัด ได้มาฟังธรรมแล้ว…

25590625_02 บันทึกสรุปธรรม โดย อุบลวรรณ ทิมทอง

  วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2559 ท่านสมณะสยาม สัจจญาโณ แสดงธรรมก่อนฉัน กิจกรรมเข้าวัดฟังธรรมวันเสาร์ ณ พุทธสถานสีมาอโศก มีผู้สนใจเข้าฟังธรรมในศาลาจำนวน 109 คน 08.30 น. ตักบาตร 09.00 – 10.00 น. ฟังธรรมก่อนฉัน 10.00 น. รับประทานอาหารร่วมกัน   รับชมคลิปวีดีโอได้ที่นี่   ฆราวาส เกียจคร้าน บริโภคกามไม่ดี บรรพชิต ไม่สำรวม ก็ไม่ดี ผู้ปฏิบัติธรรม คือ ผู้ที่รู้เท่าทัน ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ กิเลสจะเข้ามาทางทวาร ๖ จะออกมาทางกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ถ้าเราไม่สำรวม ระมัด ระวัง เราจะทำบาปได้มาก ถ้าเราสัมผัสผัสสะแล้ว…เราจะไม่หวั่นไหว การปฏิบัติธรรมที่ถูกควร จึงไม่ควรหนีผัสสะ…