25590611 คลิปวีดีโอสมณะสีมาอโศกเทศน์ก่อนฉัน

คลิปวีดีโอสมณะสีมาอโศกเทศน์ก่อนฉัน

วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2559 สมณะสีมาอโศก 3 รูป ได้แก่ สมณะสร้างไท ปณีโต สมณะฝนธรรม พุทธกุโล และ สมณะสยาม สัจจญาโณ เทศน์ก่อนฉัน กิจกรรมเข้าวัดฟังธรรมวันเสาร์ ณ พุทธสถานสีมาอโศก ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โทร. 044-212797 มีผู้สนใจเข้าฟังธรรมในศาลา 113 คน

picture2291

picture2306

picture2387

picture2407

picture2411picture2397

สรุปธรรมะโครงการเข้าวัดฟังธรรมวันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2559

สรุปธรรมะโครงการเข้าวัดฟังธรรมวันเสาร์ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ บันทึกสรุปธรรม โดย คุณยุทธณา อโนรี มีผู้ร่วมฟังธรรม ๒๓๐ คน เทศน์ก่อนฉันโครงการเข้าวัดฟังธรรม วันเสาร์ ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. และ ค่ายสุขภาพพึ่งตนตามหลักแพทย์วิถีธรรม วันที่ ๒๖ – ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙  ณ พุทธสถานสีมาอโศก นครราชสีมา สมณะสร้างไท ปณีโต – ค่ายสุขภาพพึ่งตนตามหลักแพทย์วิถีธรรม ยอดลงทะเบียน ๓๓๖ คน ก็เป็นไปตามหลัก “อัตตาหิ อัตตโน นาโถ ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน” – เพียงแค่ไปรอให้พบหมอ ก็ต้องไปรอทั้งวัน นี่คือสิ่งที่ทำให้ทุกข์ยากลำบาก – เราเกิดมาได้มาหนึ่งร่าง แต่ได้ของแถมอีก สาม คือ แก่ เจ็บ…

ตารางกิจกรรมค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรมเดือนมิถุนายน 2559

  ตารางกิจกรรมค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรมเดือนมิถุนายน 2559   1. ภาคกลาง วันที่ 11 – 17 มิถุนายน 2559 ค่ายพระไตรปิฎก ครั้งที่ 15 (หลักสูตร 7 วัน) ณ สวนป่านาบุญ 3 คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี บรรยาย โดย อาจารย์ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว) กิจกรรมพิเศษ : วันปฐมนิเทศนักศึกษาสถาบันวิชชาราม วันที่ 12 มิถุนายน 2559 4.30 – 6.00 น. สมณะสิกขมาตุ แสดงธรรมรับอรุณ 6.30 – 7.30 น. เช้า ใส่บาตรสมณะและสิกขมาตุ 9.00 – 12.00 น. ธรรมเทศนาโดยพ่อครูสมณะโพธิรักษ์ เปิดรับสมัคร 11…

รวมคลิป ค่ายสุขภาพพึ่งตนตามหลักแพทย์วิถีธรรมสีมาอโศก นครราชสีมา

รวมคลิปค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม 26 – 30 พฤษภาคม 2559

พุทธสถานสีมาอโศก นครราชสีมา

94 หมู่ 5 ถนนทางหลวงแผ่นดินเลขที่ 224 กม.13 (นครราชสีมา-โชคชัย) ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000

โทรศัพท์ 044-212797

มีผู้ลงทะเบียนเข้าอบรมจำนวน 338 คน

13305031_525844907602388_219585949437981907_o

13323312_526346784218867_1302091663614534325_o

13263925_1567213363578524_3813553004307396331_n

13267790_1566931686940025_8496525510906065452_n

13256072_1776679745896923_2392969872331167207_n

13320975_525855570934655_5687015301920754522_o13323762_526350977551781_5200313237446947158_o

13320564_526356234217922_5454591527058907187_o

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรมสีมาอโศก (หลักสูตร 5 วัน)

  คำบรรยายของหมอเขียว ใจเพชร กล้าจน เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรมสีมาอโศก ครั้งที่ ๕ วันที่ ๒๖ – ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ พุทธสถานสีมาอโศก นครราชสีมา สรุปโดย คุณอุบลวรรณ ทิมทอง ตอนที่ ๑ เรื่องราวของสุขภาพนั้น…เป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้ ความมีสุขภาพที่ดี ก่อให้เกิดความผาสุก สุขภาพดีต้องไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น หมอเขียวกล่าวว่าตนเองรับราชการมา ๒๔ ปี ปัจจุบันรับราชการเป็นนักวิชาการชำนาญการ ณ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ และได้พัฒนางานแพทย์วิถีธรรมมา ๒๑ ปี ตอนเรียนปริญญาเอก ได้ทำดุษฎีนิพนธ์เรื่อง “จิตอาสาแพทย์วิถีพุทธเพื่อมวลมนุษยชาติ” จำนวน ๓ พันกว่าหน้า เมื่อทำตามผลงานวิจัยนี้แล้ว ผู้ป่วย ๙๐% อาการดีขึ้น โดยมีการเก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่อง และมีผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการต่างๆ พบว่า…ค่าการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้ ดีขึ้นภายใน ๕ วัน ได้แก่ ค่าเบาหวาน…

ความรัก ๑๐ มิติ – มิติที่‬ ๖ ‎สากลนิยม

ความรัก ๑๐ มิติ ฉบับชาดก มิติที่ ๖ สากลนิยม “ณวมพุทธ” เรียบเรียง “‪‎สากลนิยม” เป็นความรักที่มอบใจให้แก่มวลมนุษยชาติ ไม่แบ่งแยกผิวพรรณว่า ผิวดำ ผิวขาว ผิวแดง ผิวเหลือง ไม่จำกัดเชื้อชาติว่าจะเป็นชาติใด ถ้าใครตกทุกข์ได้ยาก ก็จะช่วยเหลือทุกคนทุกชาติ อาจช่วยเหลือด้านวัตถุด้วยปัจจัย ๔ คือ บริจาคอาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค หรือช่วยด้านแรงกายแรงใจ เช่น อาสาสมัครช่วยบรรเทาทุกข์แก่ผู้คนในชาติที่ประสบภัยอยู่ หรือช่วยด้านปัญญา โดยคิดค้นหาทางที่จะสร้างสรรสันติภาพให้ชาวโลกได้อยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน ไม่แย่งชิงกัน ไม่เอารัดเอาเปรียบกัน ลดความเห็นแก่ตัวลงมา หาวิธีการกระจายทุน กระจายงาน กระจายผลผลิต กระจายอำนาจสู่มหาชน ให้เกิดความาเอื้อเเฟื้อเผื่อแผ่แก่กันและกัน ความรักแบบสากลนิยมจึงยิ่งใหญ่ ต้องผจญทุกข์มหาศาล กระทำได้ยากนัก จึงมีคุณค่าสูงส่งสุดคณา ‪‎เอกราชชาดก‬ ในอดีตกาล โอรสของพระเจ้ากรุงพาราณสี เติบโตเจริญวัยขึ้น ได้ร่ำเรียนศิลปศาสตร์สำเร็จทุกแขนง ครั้นพระราชบิดาสวรรคต จึงขึ้นครองราชสมบัติแทน มีพระนามว่า เอกราช ทรงเป็นธรรมราชา ปกครองประชาชนด้วยธรรมะ ทรงรับสั่งให้สร้างโรงทานไว้ ๖…

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรมสีมาอโศก นครราชสีมา

  ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรมสีมาอโศก นครราชสีมา (หลักสูตร 5 วัน) วันพฤหัสบดีที่ 26 – วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2559 ณ พุทธสถานสีมาอโศก 94 หมู่ 5 ถนนทางหลวงแผ่นดินเลขที่ 224 กม.13 (นครราชสีมา-โชคชัย) ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-212797 บรรยายโดย อาจารย์ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว) สาธิตและฝึกปฏิบัติ โดย ทีมงานจิตอาสา เปิดรับสมัคร 25 เมษายน 2559 ไม่รับผู้ป่วยหนัก หมายเหตุ – กรุณาเตรียมอุปกรณ์ดังนี้มาด้วย เต้นท์/มุ้ง/ผ้าห่ม/เสื่อนอน/ถุงนอน/แผ่นรองโยคะเพื่อพักค้าง ถุงผ้า(งดใช้ถุงหิ้วพลาสติก) เพื่อใส่ของ ภาชนะรับประทานอาหารส่วนตัว จาน/ชาม/ช้อน/ขวดน้ำดื่ม กระติกน้ำร้อน (ถ้าจำเป็น) ไฟฉาย หมวก และร่มกันแดดกันฝน ผู้สนใจสมัครเข้ารับการอบรมได้ที่ คุณ…

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรมสีมาอโศก นครราชสีมา

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรมสีมาอโศก นครราชสีมา (หลักสูตร 5 วัน) วันพฤหัสบดีที่ 26 – วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2559 ณ พุทธสถานสีมาอโศก 94 หมู่ 5 ถนนทางหลวงแผ่นดินเลขที่ 224 กม.13 (นครราชสีมา-โชคชัย) ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-212797 บรรยายโดย อาจารย์ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว) สาธิตและฝึกปฏิบัติ โดย ทีมงานจิตอาสา เปิดรับสมัคร 25 เมษายน 2559 ไม่รับผู้ป่วยหนัก หมายเหตุ – กรุณาเตรียมอุปกรณ์ดังนี้มาด้วย เต้นท์/มุ้ง/ผ้าห่ม/เสื่อนอน/ถุงนอน/แผ่นรองโยคะเพื่อพักค้าง ถุงผ้า(งดใช้ถุงหิ้วพลาสติก) เพื่อใส่ของ ภาชนะรับประทานอาหารส่วนตัว จาน/ชาม/ช้อน/ขวดน้ำดื่ม กระติกน้ำร้อน (ถ้าจำเป็น) ไฟฉาย หมวก และร่มกันแดดกันฝน ผู้สนใจสมัครเข้ารับการอบรมได้ที่ คุณ พิเชฐ…

เรื่องเล่ามะเร็ง โดย..คุณต้นหลิว

 

ต้นหลิว ตอนที่ 1

เรื่องเล่ามะเร็ง โดย…คุณต้นหลิว
ตอนที่ 1..ประสบการณ์ตรงค่ะ

 • เรื่องที่เราจะแบ่งปันประสบการณ์การรักษาโรคมะเร็ง
 • ต่อจากนี้เป็นประสบการณ์ตรงของเราเองท่านมีสิทธิที่จะเชื่อหรือไม่ก็ได้
  เพราะการตัดสินใจรักษาแผนใด
  ขึ้นอยู่กับการใช้ข้อมูลไตร่ตรองความจริงว่า
  สิ่งใดที่จะเป็นประโยชน์หรือเป็นโทษต่อตนเอง 
 • ญาติพี่น้อง ครอบครัวและบุคคลที่ท่านเคารพรัก
 • อันที่จริงว่าจะเริ่มเขียนวันอาทิตย์นี้
  แต่เนื่องจากพี่ๆ เพื่อนๆ หลายคน มีญาติพี่น้องที่ป่วยเลยให้ข้อมูลไปเบื้องต้นแล้วเริ่มเขียนเลยวันนี้หลิว รักษาโรคมะเร็ง(เยื่อบุโพรงมดลูก ระยะที่ 3)ใช้ทั้ง แพทย์แผนปัจจุบัน แพทย์แผนจีน และแพทย์ทางเลือกมีคนไข้ที่หายจากมะเร็งจากการรักษาแผนเดียวจากสามแผนนี้ หรือใช้ร่วมกัน และมีคนไข้ที่กลับมาเป็นอีก

  จากการรักษาทั้งสามแผนทั้งที่รักษาหายแล้ว

  เนื่องจากคนไข้ไม่ยอมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการก่อโรคของตนเอง

  จากประสบการณ์ของตัวเอง
  แผนที่ใช้การรักษามะเร็งแล้วคนไข้
  ได้รับความทุกข์ทรมานที่สุดคือแผนปัจจุบัน
  แผนจีนถึงแม้ยาจีนจะมีกลิ่นแรงรสขม
  แต่ก็ไม่ได้สร้างผลข้างเคียงอะไร
  แผนทางเลือกแผนนี้ถูกจริตกับเรามาก
  ปรับอาหารและปฏิบัติธรรมไปพร้อมกัน
  แต่คนไข้ต้องมีวินัยในการปฏิบัติมาก

  ท่านจะเลือกใช้แผนใด ลองอ่านข้อมูลจากประสบการณ์
  ที่เริ่มขั้นตอนรักษา 10 เดือนต่อจากนี้

  โปรดติดตามตอนต่อไป
  ปล.ขอบคุณหมอเอ ที่ช่วยอ่านผลให้ด้วยนะ
  ทำให้ทุกคนเข้าใจง่ายขึ้น ^___^

  บันทึก : วันที่ 5 มกราคม 2559
  ลิงค์แบ่งปันประสบการณ์ คุณต้นหลิว
  https://www.youtube.com/watch?v=IGnNjlf85iA

สมณะโพธิ์รักษ์-จิตอาสา-แพทย์วิถีธรรม

พ่อครูเอื้อไออุ่น ชาวแพทย์วิถีธรรม ค่ายพระไตรปิฏก ครั้งที่ ๑๒

พ่อครูเอื้อไออุ่น ชาวแพทย์วิถีธรรม ค่ายพระไตรปิฏก ครั้งที่ ๑๒ เดินตามรอยบาทพระศาสดา ค่ายพระไตรปิฎก (จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม – แฟนพันธุ์แท้) ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๘  ที่ผ่านมานี้ นับเป็นการอบรมค่ายพระไตรปิฏก ครั้งที่ ๑๒  ณ ศูนย์เรียนรู้สุขภาพพึ่งตน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สวนป่านาบุญ ๑ อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ในค่ายครั้งนี้ มีจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม และประชาชนผู้สนใจที่ได้ผ่านการอบรมในค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม ๕-๗ วันมาแล้วอย่างน้อย ๑ ครั้งขึ้นไป เข้าร่วมรับการอบรม รวมจำนวน ๕๑๗ ท่าน กิจกรรมในแต่ละวันจะเริ่มตั้งแต่เช้าเวลา ๐๔.๐๐ น. จนถึงเวลา ๒๐.๓๐ น. ของทุกวัน มีการทำวัตรเช้า สวดมนต์ ทบทวนธรรม ฟังการบรรยายธรรม ปฏิบัติมรรคมีองค์แปดด้วยการช่วยกันทำกิจกรรมการงานในฐานงานต่างๆ  ฝึกรับประทานอาหารมื้อเดียวแลกเปลี่ยนประสบกาณ์ในเรื่องของสภาวธรรมจากการร่วมปฎิบัติในฐานงานต่างๆ การลด/ละ/เลิกกิเลส และ มหัศจรรย์การใช้น้ำปัสสาวะ ในวันที่…