หนังสือ “เปิดโลก…บุญนิยม” (ตอนจบ)

  หนังสือ “เปิดโลก…บุญนิยม”  (ตอนจบ) ธุรกิจบุญนิยม ธุรกิจบุญนิยม  ๔  ระดับ คือ ๑.  กำหนดราคาแลกเปลี่ยน สูงกว่าทุนเล็กน้อยและพยายามให้ต่ำกว่าราคาในตลาด เพียงแต่พอเป็นเครื่องอาศัยตามความจำเป็นของชีวิต ซึ่งมีระดับความสันโดษไม่เท่ากัน ไม่เหมือนกัน ๒.  กำหนดราคาแลกเปลี่ยน เท่าทุนที่ลงไป พอเป็นเครื่องอาศัยต่อทุนเพื่อทำงานต่อไป ๓.  กำหนดราคาแลกเปลี่ยน ต่ำกว่าทุนที่ลงไป โดยอาจจะไม่รวมค่าแรง ค่าเวลาของตนเองและค่าโสหุ้ยต่าง ๆ ค่าวัตถุดิบในการผลิตซึ่งผลิตได้เองหรือเก็บจากธรรมชาติที่ไม่ต้องลงทุนซื้อหา ในส่วนที่กำหนดว่าต่ำกว่าทุนลงไปนี้หรือขาดไปนี้ ผู้นิยมบุญจะถือว่าเป็นกำไรบุญที่ซื้อหาไม่ได้ ๔.  การ ให้เปล่า ซึ่งหลายคนอาจจะยังไม่ถือว่าเป็นธุรกิจ   จะเป็นไปได้อย่างไร…ในเมื่อขายต่ำกว่าทุน ??? ๑.  “คนมีคุณ”  คนที่มีสมรรถนะ สมมุติตีค่าวันละ ๒๐๐ บาท แต่เขากินใช้เพียงวันละ ๕๐ บาท นอกนั้นเหลือ ๑๕๐ บาท เป็นส่วนเสียสละเข้าส่วนกลาง เป็นต้น ส่วนกลางที่รวมกันจากสมาชิกทั้งหลายดังตัวอย่างนี้ จะเป็นส่วนไปทำให้ “ขายต่ำกว่าทุนได้แน่นอน” ๒.  “บุญมีค้ำ”  หมายถึง ชุมชนบุญนิยมจะอยู่รวมกันอย่างสังคมพี่น้องหรือสังคมที่มี…

หนังสือ “เปิดโลก…บุญนิยม” (ตอนที่ ๒)

  หนังสือ “เปิด…โลกบุญนิยม” (ตอนที่ ๒) ปรัชญาของ “ทุนนิยม” และ “บุญนิยม” ปรัชญาดังกล่าวแบ่งเป็นเรื่องของความดี, ความเก่ง, กำไร, บารมี, การดำเนินชีวิต, วีถีทาง, เป้าประสงค์, จุดมุ่งหมายชีวิต และจุดสุดท้าย โดยเปรียบเทียบระหว่าง “ทุนนิยม” กับ “บุญนิยม”  คลิกเพื่อดาวน์โหลด  >>> ตารางเปรียบเทียบปรัชญาของทุนนิยม – บุญนิยม     ๑. ความดี แบบทุนนิยม – – – มีการเสียสละและการให้แต่หวังผลตอบแทนอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งยิ่งได้มากยิ่งดี แบบบุญนิยม – – – ให้โดยบริสุทธิ์ใจ เสียสละโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ศึกษาฝึกฝนลดกิเลสจริงจัง   ๒. ความเก่ง แบบทุนนิยม – – – มีการได้เปรียบ การเอารัดเอาเปรียบ การฉวยโอกาส ลวงซ้อนซ่อนเชิง แบบบุญนิยม –…

หนังสือ “เปิด…โลกบุญนิยม” (ตอนที่ ๑)

  หนังสือ “เปิดโลก…บุญนิยม”  (ตอนที่ ๑) “เปิด…โลกบุญนิยม” เป็นหนังสือเล่มบางขนาด ๑๖ หน้า แต่คือสาระสำคัญของ “ระบบบุญนิยม” ซึ่งอธิบายความหมายของคำว่า “บุญนิยม” โดยเปรียบเทียบกับ “ทุนนิยม” ไว้อย่างชัดเจน  สำหรับตอนที่ ๑  เป็นบทความที่เขียนโดย “จริงใจ ตามภูมิ” หรือ “พ่อครูสมณะโพธิรักษ์” นั่นเอง  ๒ เรื่อง คือ  แก้เศรษฐกิจด้วยวิธีคิดแบบพุทธ  กับ  ยิ่งฉลาดด้วยกิเลส ยิ่งตั้งหน้าเอาเปรียบ  ยิ่งฉลาดด้วยโลกุตรธรรม ยิ่งตั้งหน้าเสียสละ   แก้เศรษฐกิจด้วยวิธีคิดแบบพุทธ โดย “จริงใจ  ตามภูมิ” แก้เศรษฐกิจด้วยวิธีคิดแบบพุทธ……มีด้วยหรือ ? มีแน่นนอน… ผู้มี สัมมาทิฏฐิ จริง เมื่อได้ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพุทธมีผล นั่นก็คือผู้นั้นเริ่มแก้เศรษฐกิจส่วนตนให้อยู่ได้ในสังคมทันที  ถ้าปฏิบัติได้ผลสำเร็จเป็นขั้น ๆ  ก็จะเจริญทางเศรษฐกิจแก่ตนเอง  แล้วจะมีผลช่วยสังคมตั้งแต่วงเล็ก ขยายวงออกไปสู่วงกว้างหรือใหญ่ขึ้น ๆ ไปตามลำดับแห่งความเจริญพุทธธรรมของผู้นั้น ๆ ปรัชญาสำคัญในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจแบบพุทธนี้ หากพูดออกมาเป็นภาษาชัด ๆ…