แจ้งข่าวดี…

บันทึกแจ้งข่าวดี สำหรับการติดตาม…บุญนิยมทีวี รวมทั้งฟัง วิทยุชุมชนบุญนิยมปฐมอโศก เพื่อประหยัดได้อีกนิด… บนมือถือ – แท็บเล็ต สามารถคลิกชม และ ฟังได้ที่นี่ www.boonniyom.tv/mobi
ส่วนผู้ติดตามผ่านหน้าจอคอมฯ คลิกได้…
www.boonniyom.tv
และ ฟังเสียงอย่างเดียว…
www.asoke.info/pacradio.html

ศึกษาตัวอย่างผังรายการวิทยุชุมชนบุญนิยมปฐมอโศก ในอดีต

ตัวอย่างผังรายการ (ไม่ถาวร) จากจุดปฏิบัติการเรียนรู้วิทยุชุมชนบุญนิยมปฐมอโศก ต.พระประโทน FM ๑๐๗.๙ Mhz อ.เมือง จ.นครปฐม   ตั้งแต่เวลา ๐๕.๐๐ ถึง ๒๐.๐๐ น. หลังจากเปิดเพลงสดุดีมหาราชา สดุดีมหาราชินี เริ่มด้วยรายการดังต่อไปนี้…..

ความเป็นมาของวิทยุชุมชนปฐมอโศก

ความเป็นมาของวิทยุชุมชนปฐมอโศก จุดทดลองปฏิบัติการเรียนรู้ วิทยุ ชุมชน เพื่อนชุมชน (Community Radio)   จุดทดลองปฏิบัติการเรียนรู้ วิทยุ ชุมชน เพื่อนชุมชน (Community Radio) ที่พุทธสถานปฐมอโศก ต.พระประโทน อ.เมือง จ.นครปฐม ๗๓๐๐๐ ออกอากาศที่คลื่น FM. ๑๐๗.๙ Mhz เป็นรูปแบบสื่ออันหนึ่งของความ ตั้ง ใจ ที่เกิดจากความร่วมมือ ร่วมใจและการมีส่วนร่วมของประชาชน หน่วยงานรัฐและเอกชน ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาชุมชนได้ตามความต้องการของคนในพื้นที่   แต่เดิมนั้น จุดทดลองปฏิบัติการเรียนรู้ วิทยุ ชุมชน เพื่อนชุมชน (Community Radio) เริ่มจาก กลุ่ม งานศาสนาที่ต้องการจะกระจายเสียงแบบไร้สายไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ตามความต้องการของผู้ที่ต้องการเข้าถึงธรรมะแต่ไม่มีเวลาหรือโอกาสจะเข้าวัด โดยในช่วงแรกคลอบคลุมพื้นไม่กว้างนักด้วยเป็นการประดิษฐ์เครื่องส่งแบบง่าย ๆ คล้าย ๆ ลักษณะไมค์ลอย แต่ก็มีผู้ฟังให้ความสนใจมากพอสมควรนับแต่ปี ๒๕๔๔ โดยสมณะบินก้าว อิทธิภาโว   ต่อมาทราบว่า…แนวความคิดเรื่องนี้ได้ขยายกว้างมากขึ้น ใน…