ผลการประกวดร้อยแก้วและร้อยกรอง “๔๕ ปี สีหนาท เพชรพุทธสุดยอดศิลป์” ในงานอโศกรำลึก ครั้งที่ ๓๕

  ผลการประกวดร้อยแก้วและร้อยกรอง เนื่องในงานอโศกรำลึก ครั้งที่ ๓๕ ในหัวข้อ “๔๕ ปี สีหนาท เพชรพุทธสุดยอดศิลป์” วัตถุประสงค์ ๑.  เพื่อสื่อความรู้ความเข้าใจในคำสอนเรื่อง “เพชรพุทธสุดยอดศิลป์” ในรูปของร้อยแก้วและร้อยกรอง ๒.  เพื่อส่งเสริมทักษะการเขียนร้อยแก้วและร้อยกรองสื่อคำสอนของพ่อครูสมณะโพธิรักษ์ ๓.  เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีและร่วมเฉลิมฉลองในโอกาส ๔๕ ปี โพธิกิจของพ่อครู    อ่านผลงานทั้งหมดคลิกที่นี่ >>>>> ผลงานการประกวดที่ได้รับรางวัล     ประเภทประชาชนทั่วไป ร้อยแก้ว รางวัลที่ ๑ นายทนสู้ อุปชาใต้ (๔๒ ถ.มหิดล ต.สุเทพฯ อ.เมือง จ. เชียงใหม่) รางวัลที่ ๒ น.ส.ใบฟ้า ธัมทะมาลา (พุทธสถานราชธานีอโศก) รางวัลที่ ๓ คุณเกื้อดิน สุวรรณ์ (พุทธสถานราชธานีอโศก) รางวัลชมเชย น.ส.บุญมีธรรม กล้าจน (พุทธสถานราชธานีอโศก)  …

คุรุและวิทยากร ฐานงาน ๕ ส. โรงช่าง อาคารแปรรูป

ประวัติคุรุและวิทยากร ฐานงาน ๕  ส.  โรงช่าง อาคารแปรรูป การจัดการเรียนรู้บูรณาการสู่ฐานงานอาชีพ  งานยุวชนอโศกสัมพันธ์ ปี 2559   นางพรตะวัน   พร้อมจน   ที่อยู่        :  ชมชนราชธานีอโศก  อ.วารินชำราบ  จ.อุบลราชธานี การศึกษา :  พยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง        วิทยาลัยกรุงเทพ  กรุงเทพมหานคร       ประสบการณ์ในการทำงาน  :   พยาบาลอาชีพ  ๒๑  ปี                 – คุรุสัมมาสิกขาราชธานีอโศก ปี ๒๕๔๕ -ปัจจุบัน รู้จักชาวอโศก   : ปี ๒๕๒๘   โดย คุณเพชรตะวัน  ธนะรุ่ง และคุณใบพุทธ  อโศกตระกูล ชักชวนให้ไปงานพุทธาภิเษก ครั้งที่ ๑๓  ที่พุทธสถานศาลีอโศก  เริ่มปฏิบัติธรรมจริงจัง ต่อเนื่อง ปี ๒๕๓๐ การปฏิบัติธรรมมา  :…

คุรุและวิทยากร ฐานโรงปุ๋ยพลังชีวิต งาน ยอส. ปี2559

ประวัติคุรุและวิทยากร ฐานโรงปุ๋ยพลังชีวิต การจัดการเรียนรู้บูรณาการสูี่ฐานงานอาชีพ  งานยุวชนอโศกสัมพันธ์ ปี2559 สมณะฟ้าไท  สมชาติโก   การศึกษา     คุรุศาสตรบัณฑิต  วค.พระนครศรีอยุธยา ที่อยู่             พุทธสถานราชธานีอโศก  จ.อุบลราชธานี รู้จักชาวอโศก ปี พ.ศ. ๒๕๒๓  โดยการอ่านหนังสือ                          แสงสูญ ที่ห้องสมุด วค.พระนครศรีอยุธยา  ได้พบชาวอโศก ตอนงานวิสาขบูชา’๒๔ ที่สวนลุมพินี การเริ่มปฏิบัติธรรม : เริ่มกินเจเขี่ย ตอนอายุ  ๒๒  ปี ต่อมา เดือนพฤษภาคม’๒๔ กินเจบริสุทธิ์  เดือนกรกฎาคม’๒๔ กินมื้อเดียว ตัดผมสั้น แต่งชุดมอซอ  เมษายน’๒๔ หัดถอดรองเท้า นุ่งโจงกระเบน ถือศีล เมษายน ๒๕๒๘ ลาออกจากราชการ ตุลาคม ๒๕๒๙ บวชเป็นสมณะ เป้าหมายอุดมคติ  : ต้องการเป็นคนที่หมดกิเลส และช่วยเหลืองานพ่อท่าน ให้มนุษยชาติพ้นทุกข์…

คุรุและวิทยากร ฐานงานกสิกรรม ริมมูน ค่าย ยอส.

ประวัติคุรุและวิทยากร ฐานงานกสิกรรม ริมมูน การจัดก่ารเรียนรู้บูรณาการวิชาการสู่ฐานงานอาชีพ  งาน ยุวชนอโศกสัมพันธ์ ปี 2559   สมณะลานบุญ วชิโร สถานภาพ      : นักบวชชายชาวอโศก การศึกษา       : ปริญญาตรี  คณะบริหารธุรกิจ สาขาการโฆษณา  มหาวิทยาลัยรามคำแหง  ที่อยู่ปัจจุบัน : พุทธสถานสันติอโศก  ถ.นวมินทร์   แขวงคลองกุ่ม  เขตบึงกุ่ม  กรุงเทพมหานคร  คติธรรม        : พึ่งตนได้ก่อน  จึงเป็นที่พึ่งของคนอื่นได้  ทำตนให้มีประโยชน์ มีคุณค่าต่อผู้อื่นอยู่เสมอ  และไม่ลืมที่จะฝึกหัด                         ลดละกิเลสตนไปด้วย ประสบการณ์ในการทำงาน    :  สอนนักเรียนพุทธธรรม วันอาทิตย์ มา ๒๔ ปี                         ทำงานการศึกษาสอนนักเรียนสัมมาสิกขา  ๒๐ ปี                         ประกอบอาชีพเปิดร้านอาหารมังสวิรัติ ๒ ปี ปัจจุบัน          : ที่ปรึกษาด้านการศึกษาบุญนิยม…

คุรุและวิทยากร ฐานงานโรงครัว งาน ยอส.

ประวัติคุรุและวิทยากร ฐานงานโรงครัว การจัดก่ารเรียนรู้บูรณาการวิชาการสู่ฐานงานอาชีพ  งาน ยุวชนอโศกสัมพันธ์ ปี 2559   คุณปะงามงาน   นาวาบุญนิยม    ที่อยู่     :  ชุมชนราชธานีอโศก   จ.อุบลราชธานี การศึกษา :  ปวส. สาขาคหกรรมศาสตร์ วิทยาลัยอาชีวะ ประสบการณ์ในการทำงาน  :    ทำงานด้านเอกสารของเอกชน  ๒  ปี   – ทำงานค้าขาย  ๕  ปี -ผู้ประสานงาน C.C.F.  – ศูนย์เด็กเล็ก  ๒  ปี -เข้าวัด ทำงานเพื่อนช่วยเพื่อน ส.เสียงศีล  – งานประชาสมพันธ์ -งานฐานแปรรูปทำงาตัด  – งาน ชมร. – งานฐานเต้าหู้ – เชื้อดี -งานโรงครัว ปฐมอโศก -งานโรงครัวบ้านราช , งานเก็บผัก ,  งานการเงิน จนถึงปัจจุบัน…

คุรุและวิทยากร ทีมจัดงานส่วนกลาง งานยุวชนอโศกสัมพันธ์’๕๙

ประวัติคุรุและวิทยากร  การจัดการเรียนการสอนผ่านการปฏิบัติจริง  งานยุวชนอโศกสัมพันธ์’๕๙   ประวัติคุรุและวิทยากร ทีมจัดงานส่วนกลาง   สมณะบินบน  ถิรจิตโต การศึกษา     มัธยมศึกษาปีที่ ๕  (ม.ศ.๕) ที่อยู่             พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ  จ.เชียงใหม่ รู้จักชาวอโศก ปี พ.ศ. ๒๕๑๕   จากพี่ชาย  คุณสมพงษ์  ฟังเจริญจิตต์ ประทับใจชาวอโศก  เรื่อง การรับประทานอาหารมังสวิรัติ เริ่มปฏิบัติธรรม โดยการทำทานและรักษาศีล ๕ ให้บริสุทธิ์ พร้อมฝึกรับประทานอาหารมังสวิรัติ เป้าหมายอุดมคติ  ความพ้นทุกข์ สมณะโพธิสิทธิ์  โพธิสิทโธ   การศึกษา     ประถมศึกษาปีที่ ๗  โรงเรียนอภิบาลกุลบุตร ที่อยู่             พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ  จ.เชียงใหม่ ประสบการณ์ในการทำงาน : ช่างทำเบาะ รู้จักชาวอโศก ปี พ.ศ. ๒๕๒๑  โดยฟังรายการวิทยุ ๐.๑ ภาคพิเศษ ประทับใจชาวอโศก :…

คุรุและวิทยากร ฐานงานกางเต็นท์เล็ก งาน ยอส. ปี ๒๕๕๙

ประวัติคุรุและวิทยากร  ฐานงานกางเต็นท์เล็ก การจัดการเรียนการสอนผ่านการปฏิบัติจริง  งานยุวชนอโศกสัมพันธ์ ปี ๒๕๕๙     ประวัติคุรุ/วิทยากร ฐานงานกางเต็นท์เล็ก   สมณะมือมั่น ปูรณกโร การศึกษา       วิทยาศาสตร์บัณฑิต (ชีวะวิทยา) มหาวิทยาลัยรามคำแหง อาชีพ            นักบวชชาวอโศก บวชเป็นสมณะชาวอโศก เมื่อ 23 มกราคม 2538 ปัจจุบัน          ดูแลการศึกษาบุญนิยม ที่พุทธสถานราชธานีอโศก จ.อุบลราชธานี   สมณะลานบุญ วชิโร สถานภาพ      : นักบวชชายชาวอโศก การศึกษา    : ปริญญาตรี  คณะบริหารธุรกิจ สาขาการโฆษณา  มหาวิทยาลัยรามคำแหง  ที่อยู่ปัจจุบัน   : พุทธสถานสันติอโศก  ถ.นวมินทร์   แขวงคลองกุ่ม  เขตบึงกุ่ม  กรุงเทพมหานคร  คติธรรม        : พึ่งตนได้ก่อน  จึงเป็นที่พึ่งของคนอื่นได้  ทำตนให้มีประโยชน์ มีคุณค่าต่อผู้อื่นอยู่เสมอ  และไม่ลืมที่จะฝึกหัด                   …

590415 สรุปภาพรวมตลาดอาริยะ ปี ๒๕๕๙ (สารอโศก)

590415 สรุปภาพรวมตลาดอาริยะ ปี ๒๕๕๙ (สารอโศก)

รวมญาติสาดน้ำใจ ตลาดอาริยะสงกรานต์ปีใหม่ไทย ๒๕๕๙

เทศกาลมหาสงกรานต์ปีนี้ รัฐบาลไทยออกระเบียบคุมเข้มช่วงสงกรานต์ เปิด 8 ข้อระเบียบ ห้ามแป้ง-ห้ามโป๊-ห้ามปืนฉีดน้ำแรงดันสูง รวมถึงห้ามจำหน่ายและห้ามดื่มแอลกอฮอล์บริเวณที่มีการจัดงานสงกรานต์

สอดคล้องกับงานตลาดอาริยะสงกรานต์ปีใหม่ไทย 13-15 เมษายนนี้ ที่หมู่บ้านชุมชนราชธานีอโศก จ.อุบลราชธานี เป็นงานที่ไม่ได้ชวนคนมาสาดน้ำอย่างสาดเสียเทเสีย แต่จะชวนประชาชนไทย มาสาดมาเทน้ำใจให้กันในงานตลาดอาริยะครั้งที่ ๓๗ มหกรรมสินค้าราคาต่ำกว่าทุน แบบ”บุญนิยม”

590403-09 งานปลุกเสกพระแท้ๆของพุทธ ครั้งที่ 40 ตอนที่ 2 “ปลุกเสกฯ ให้เข้าถึงความเป็นพระแท้ๆ”

590403-09 งานปลุกเสกพระแท้ๆของพุทธ ครั้งที่  40 ตอนที่  2 “ปลุกเสกฯ ให้เข้าถึงความเป็นพระแท้ๆ”
ทุกวันนี้พิธีพุทธาภิเษก  หรือพิธีปลุกเสกอิฐหินดินปูน พระเครื่องต่างๆ ยังคงเป็นหนึ่งในพิธีกรรมของคนในยุคนี้ ซึ่งนำพาให้หลงงมงาย พึ่งพาวัตถุสิ่งศักดิ์สิทธิ์นอกตัว ยิ่งกว่าการพึ่งพากรรมดีในตน
งานปลุกเสกพระแท้ๆของพุทธ  จึงได้ถือกำเนิดขึ้น  เพราะเป็นงานที่จำเป็นและเร่งรีบที่สุดที่ชาวอโศก  จะต้องขอทำงานด้วยความบริสุทธิ์ใจจริงๆ  คือ  ทำความถูกต้องให้กลับคืนมาสู่คำว่า  “พุทธาภิเษกหรือปลุกเสก” ให้ได้  โดยเน้นที่การปลุกเสกคนให้เป็นพระ ที่ทำให้คนสามารถเปลี่ยนแปลงและมีพลังในการพัฒนาขึ้นมาจริงๆ  เป็นอนุสาสนีปาฏิหาริย์  คือ เน้น“คำสอน” จนมีปาฏิหาริย์เพราะประพฤติ  ปฏิบัติตามคำสอนได้

590403-09 งานปลุกเสก “พระแท้”ๆ ของพุทธ ตอนที่ 1 สร้างพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ ให้เกิดขึ้นภายในตัว “คน”

590403-09 งานปลุกเสก “พระแท้”ๆ ของพุทธ ตอนที่ 1 สร้างพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ ให้เกิดขึ้นภายในตัว “คน

          งานปลุกเสก “พระแท้”ๆ ของพุทธ ครั้งที่  40 ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่  3-9 มีนาคม  2559  ณ  พุทธสถานราชธานีอโศก ต.บุ่งไหม อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
เป้าหมายของงานปลุกเสกฯ คือ การสร้างพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ ให้เกิดขึ้นภายในตัว “คน” อันเป็นกิจที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงพากระทำมาก่อน