ค่ายอุโบสถศีลสีมาอโศก ครั้งที่ 23

ค่ายอุโบสถศีลสีมาอโศก ครั้งที่ 23 วันศุกร์ที่ 10 ถึงวันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2560 ณ พุทธสถานสีมาอโศก 94 หมู่ 5 ถนนทางหลวงแผ่นดินเลขที่ 224 (นครราชสีมา-โชคชัย) กิโลเมตรที่ 13 ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044212797 วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2560 เวลา 11.00 น. สมณะสยาม สัจจญาโณ ให้พรก่อนจากแก่ผู้เข่าร่วมค่ายอุโบสถศีลสีมาอโศกจนถึงวันสุดท้ายจำนวน 9 คน ในช่วงสุดท้ายของการประชุมสรุปงานสรุปใจ ค่ายอุโบสถศีลสีมาอโศกครั้งที่ 23 วันศุกร์ที่ 10 ถึงวันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2560 ณ พุทธสถานสีมาอโศก 94 หมู่ 5 ถนนทางหลวงแผ่นดินเลขที่ 224 (นครราชสีมา-โชคชัย) กิโลเมตรที่…

25590625_02 บันทึกสรุปธรรม โดย ยุทธณา อโนรี

วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2559 ท่านสมณะสยาม สัจจญาโณ แสดงธรรมก่อนฉัน กิจกรรมเข้าวัดฟังธรรมวันเสาร์ ณ พุทธสถานสีมาอโศก มีผู้สนใจเข้าฟังธรรมในศาลาจำนวน 109 คน 08.30 น. ตักบาตร 09.00 – 10.00 น. ฟังธรรมก่อนฉัน 10.00 น. รับประทานอาหารร่วมกัน รับชมคลิปวีดีโอได้ที่นี่   – “อะละโส คิหิ กามะโภคี นะ สาธุ อะสัญญะโต ปัพพะชิโต นะ สาธุ ราชา นะ สาธุ อะนิสัมมะการี โย ปัญฑิโต โกธะโน ตัง นะ สาธุ” ฆราวาสผู้บริโภคกามเป็นผู้เกียจคร้าน ไม่ดี, บรรพชิตไม่สำรวม ไม่ดี,พระราชาหรือกษัตริย์ไม่ทรงใคร่ครวญก่อนแล้วทำ ไม่ดี,บัณฑิตมักโกรธ ไม่ดี – เมื่อเรามาวัด ได้มาฟังธรรมแล้ว…

25590625_02 บันทึกสรุปธรรม โดย อุบลวรรณ ทิมทอง

  วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2559 ท่านสมณะสยาม สัจจญาโณ แสดงธรรมก่อนฉัน กิจกรรมเข้าวัดฟังธรรมวันเสาร์ ณ พุทธสถานสีมาอโศก มีผู้สนใจเข้าฟังธรรมในศาลาจำนวน 109 คน 08.30 น. ตักบาตร 09.00 – 10.00 น. ฟังธรรมก่อนฉัน 10.00 น. รับประทานอาหารร่วมกัน   รับชมคลิปวีดีโอได้ที่นี่   ฆราวาส เกียจคร้าน บริโภคกามไม่ดี บรรพชิต ไม่สำรวม ก็ไม่ดี ผู้ปฏิบัติธรรม คือ ผู้ที่รู้เท่าทัน ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ กิเลสจะเข้ามาทางทวาร ๖ จะออกมาทางกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ถ้าเราไม่สำรวม ระมัด ระวัง เราจะทำบาปได้มาก ถ้าเราสัมผัสผัสสะแล้ว…เราจะไม่หวั่นไหว การปฏิบัติธรรมที่ถูกควร จึงไม่ควรหนีผัสสะ…

25590625_01 บันทึกสรุปธรรม โดย ยุทธณา อโนรี

วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2559 ท่านสมณะดินทอง นครวโร แสดงธรรมก่อนฉัน กิจกรรมเข้าวัดฟังธรรมวันเสาร์ ณ พุทธสถานสีมาอโศก มีผู้สนใจเข้าฟังธรรมในศาลาจำนวน 109 คน 08.30 น. ตักบาตร 09.00 – 10.00 น. ฟังธรรมก่อนฉัน 10.00 น. รับประทานอาหารร่วมกัน รับชมคลิปวีดีโอได้ที่นี่   – ก่อนที่จะกินอาหารกาย ก็มากินอาหารใจก่อน “บ้านเป็นที่พักกาย ศาสนาเป็นที่พักใจ” ถ้าเราเข้าใจถึงมิติของใจ ไม่มีเงินสักบาทก็มีความสุข ทุกอย่างสำเร็จด้วยใจ ถ้ามีอาหารใจประจำตัวเราจะไม่ทุกข์เท่าไหร่หรอก – ถ้าคนไม่เอาศาสนาเป็นที่พึ่งอาศัย คนจะทุกข์มาก คนที่ปรับตัวได้ ปรับตัวทัน เราก็จะโชคดี – ทุกวันนี้คนที่ไม่มีหนี้ หายากมาก ถ้าเรานำเอาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงมาปฏิบัติ เราจะไม่มีหนี้ – ที่อาตมา มาบวชได้เพราะเห็นทุกข์ โทษภัย ของกิเลสตัณหา ยิ่งอยู่ยิ่งมั่นใจ ความทุกข์น้อยลง ความสุขเพิ่มขึ้น “ความสุขของสมณะ…

25590625_01 บันทึกสรุปธรรม โดย อุบลวรรณ ทิมทอง

วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2559 ท่านสมณะดินทอง นครวโร แสดงธรรมก่อนฉัน กิจกรรมเข้าวัดฟังธรรมวันเสาร์ ณ พุทธสถานสีมาอโศก มีผู้สนใจเข้าฟังธรรมในศาลาจำนวน 109 คน 08.30 น. ตักบาตร 09.00 – 10.00 น. ฟังธรรมก่อนฉัน 10.00 น. รับประทานอาหารร่วมกัน รับชมคลิปวีดีโอได้ที่นี่   ก่อนที่เราจะรับประทานอาหารในวันนี้…เรามาฟังธรรมกันก่อนนะ คนเรามักคำนึงถึงแต่อาหารกาย ไม่คำนึงถึงอาหารใจ บ้านนั้น…เป็นที่พักกายของเรา บางคนอาศัยในบ้านใหญ่โตมากมาย แต่ทำไมไม่มีความสุข ทุกอย่างนั้น…สำเร็จด้วยใจ ถึงแม้โลกจะร้อนเร่าเพียงใด…เราไม่ควรทุกข์ร้อนตาม เราจึงควรเอาศาสนาเป็นที่พึ่ง คนมักคำนึงถึงแต่เศรษฐกิจ ทุนนิยม โลกจึงวุ่นวาย เราควรน้อมนำพระราชดำรัสของในหลวง ในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ ศาสนาพุทธสอนให้เรารู้จักพอ และมักน้อยสันโดษ ความทุกข์จะลดน้อยลงๆ ความสุขจะเพิ่มขึ้น เราต้องมาเรียนรู้ในเรื่องการหมดห่วง หมดกังวล ศีล ๕ จะเป็นหลักในการดำเนินชีวิต พระพุทธเจ้าตรัสว่า… คนที่เกิดมาเป็นคนแล้ว แต่ไม่รักษาศีล เป็นที่น่าเสียดายนะ เพราะโอกาสที่จะได้เกิดเป็นคนนั้น…น้อยมาก เมื่อเกิดมาเป็นคนแล้ว…ต้องมาเรียนรู้…

25590618 สรุปธรรมและวีดีโอสมณะสีมาอโศกเทศน์ก่อนฉัน

สรุปธรรมและวีดีโอ สมณะเทศน์ก่อนฉันกิจกรรมเข้าวัดฟังธรรมวันเสาร์ วันเสาร์ที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. มีผู้เข้าฟังธรรมในศาลาจำนวน ๑๙๐ คน ณ พุทธสถานสีมาอโศก 94 หมู่ 5 ถนนทางหลวงแผ่นดินเลขที่ 224 กม.13 (นครราชสีมา-โชคชัย) ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-212797 สรุปธรรมโดย คุณยุทธณา อโนรี วีดีโอคลิป 01 วีดีโอคลิป 02     สมณะสร้างไท ปณีโต   – วันนี้ วันเสาร์ ที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ ก็เป็นปกติของ “โครงการเข้าวัดฟังธรรม” วันนี้มีคนมาเข้า “ค่ายกสิกรรมไร้สารพิษ” จำนวน ๗๑ คนด้วย –…

กำหนดการอบรมระบบน้ำและกสิกรรมไร้สารพิษ รุ่นที่ 4 พุทธสถานสีมาอโศก นครราชสีมา

กำหนดการอบรม รุ่นที่ 4 เรื่อง “ระบบน้ำและกสิกรรมไร้สารพิษ” วันที่ 17-19 มิถุนายน 2559 ณ พุทธสถานสีมาอโศก 94 หมู่ 5 ถนนทางหลวงแผ่นดินเลขที่ 224 กม.13 (นครราชสีมา-โชคชัย) ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-212797 อาจารย์กมล พรหมมาก (086-2449557) ผู้ให้การอบรม ..เดินทางรถส่วนตัว ใช้ google maps ระบุปลายทางพิมพ์ พุทธสถานสีมาอโศก ..เดินทางรถประจำทาง ให้ลง บขส.นครราชสีมา แห่งที่ 2 ต่อด้วยรถหาดชมตะวัน อ.เสิงสาง ลง กม.13 ป้อมตำรวจหนองบัวศาลา เดินข้ามถนนไปตามป้ายบอกทาง 1.5 กม. ..ให้จัดหาเครื่องนอน ขวดน้ำดื่ม   กำหนดกิจกรรมการอบรม วันแรก วันศุกร์ 17.00 ลงทะเบียนที่ศาลาฟังธรรม…

590402_โอวาทพิธีรับกลด นักเรียนนักศึกษาที่จะจบการศึกษาปี ๒๕๕๙

590402_โอวาทพิธีรับกลด นักเรียนนักศึกษาที่จะจบการศึกษาปี ๒๕๕๙

ที่เฮือนศูนย์สูญ บ้านราชฯ ๒ เมษายน ๒๕๕๙ เริ่มพิธีการ ๐๘.๐๐ น.

ปีนี้มีนักเรียนนักศึกษาที่จบการศึกษาจาก ๗ โรงเรียนสัมมาสิกขา และ ๒วิทยาลัยอาชีวะศึกษา รวมทั้งหมด ๕๐ คน มีชื่อรุ่นว่า รุ่นพลังสร้างเมือง

590330_สกู๊ปสรุปค่าย ยอส.ปี ๒๕๕๙ วันที่ ๔

590330_สกู๊ปสรุปค่าย ยอส.ปี ๒๕๕๙ วันที่ ๔

ยุวชนอโศกสัมพันธ์ หรือ ยอส. เป็นค่ายที่จัดให้ยุวชนอโศก ได้มาอยู่ร่วมกันมีความสัมพันธ์กันอย่างสัมมาทิฏฐิ เพราะยุวชนอโศก หมายถึง เยาวชนผู้มีสัมมาทิฏฐิ สัมมาทิฏฐิ เกิดจากปรโตโฆษะ คือการรับฟังสัมมาทิฏฐิจากสัตบุรุษ และเอามาทำใจในใจอย่างแยบคายนั่นเอง ดังนั้นทุกวันของค่ายจะเริ่มต้นด้วยการสวดมนต์ทำวัตรเช้า และการสนทนาธรรมกับสมณะสิกขมาตุประจำกลุ่มนั่นเองค่ะ

590329_สกู๊ปสรุปค่าย ยอส.ปี ๒๕๕๙ วันที่สาม

590329_สกู๊ปสรุปค่าย ยอส.ปี ๒๕๕๙ วันที่สาม

 

วันที่สามของค่ายยอส.ปี ๒๕๕๙ แล้ว เหล่ายุวชนอโศกทั้งหลาย ยังคงร่าเริงเบิกบานแจ่มใส เรียนเป็นเรียน เล่นเป็นเล่น การทำงานก็อดทนไม่หวั่น ยังคงมีกำลังแรงกายแรงใจในการช่วยกันเตรียมงานตลาดอาริยะกันอย่างคึกคัก