580331_พุทธชีวศิลป์(วนบ.) เรื่อง พุทธแท้พุทธเทียม

580331_พุทธชีวศิลป์(วนบ.) เรื่อง พุทธแท้พุทธเทียม คลิกชื่อเพื่อดาวโหลดเอกสาร , คลิกดาวโหลดเสียงที่นี่

พ่อครูว่า วันนี้วัน อังคาร ที่ ๓๑ มี.. ๒๕๕๘ขึ้น ๑๒ ค่ำเดือนห้า()ปีมะแม

วันนี้รายการธรรมาธรรมะสงคราม พุทธชีวศิลป์จากบ้านราชฯ อาตมาตั้งชื่อรายการ ไม่ว่าจะเป็นความรัก ๑๐ มิติหรือพุทธชีวศิลป์ ก็ล้วนแต่เนื้อหาคือพุทธแท้ๆ เป็นความหมายเกี่ยวพันถึงเนื้อหาที่เกี่ยวไปภายนอกบ้าง แต่ก็เน้นแก่นของพุทธศาสนา

580328_เรือเอี้ยมจุ๊นลำที่ ๗ ของบ้านราชฯ ชื่ออะไร

พ่อครูตั้งชื่อเรือเอี้ยมจุ๊นลำที่ ๗ ของบ้านราชฯ

วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๘ พ่อครูออกตรวจเยี่ยมงานรอบบ้านราชฯในตอนบ่ายๆตามปกติ ซึ่งวันนี้พ่อครูรับปากท่านสมณะพอแล้ว สมหิโต ที่นิมนต์พ่อครูไปตั้งชื่อเรือเอี้ยมจุ๊นอีกลำ ที่ได้ซ่อมจนเสร็จสามารถลงน้ำและใช้งานได้แล้ว 

Download ไขรหัสลับสุดขอบฟ้า_๑-๒-๓

ไขรหัสลับสุดขอบฟ้า_๑ ดาวโหลดได้ที่นี่ ไขรหัสลับสุดขอบฟ้า ๑ การผ่าตัดกิเลสเหตุแห่งโรคทุกข์ทั้งปวง เรามีหน้าที่ในการเรียนรู้ในการผ่าตัดเชื้อโรคตัวจริงก็คือกิเลส ตัวก่อโรคและความความเดือดร้อนทั้งปวงก็คือกิเลสเพราะฉะนั้นเราจึงเป็นต้องเป็นแพทย์ที่สามารถผ่าตัดกิเลสได้ เราจึงจะเป็นแพทย์วิถีธรรมได้ ถ้าเราไม่สามารถทำสิ่งนี้ได้ เราก็ไม่พ้นทุกข์ชาวโลกก็ไม่พ้นทุกข์ การแก้ไขปัญหาโรคภัยไข้เจ็บและความเดือดร้อนทั้งปวงไม่มีวันประสบความสำเร็จได้ ถ้าไม่ผ่าตัดกิเลสออกจากชีวิตได้ เราเรียนรู้การผ่าตัดกิเลส จึงเป็นเป้าหมายหลักของแพทย์วิถีธรรม ซึ่งจะเป็นที่พึ่งแท้ของเราและผองชน วิชานี้เป็นวิชาที่สำคัญที่สุดของเราและทุกๆชีวิต   ไขรหัสลับสุดขอบฟ้า_๒ ดาวโหลดได้ที่นี่ ไขรหัสลับสุดขอบฟ้า ๒ ผ่าตัดโรคภัยโดยใช้สมดุลร้อนเย็น บทนำ ข้อมูลจากแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) ระบุสถานการณ์ความเจ็บป่วยของประชากรไทย ดังนี้ สาเหตุการตาย จากการคาดประมาณแนวโน้มการตายด้วยโรคต่างๆของประชากรไทย ใน พ.ศ.2537-2552 โดยใช้สาเหตุการตายโดยตรงจากมรณบัตร พบว่า อีก 10 ปีข้างหน้า (พ.ศ.2562) อุบัติเหตุจราจร มะเร็งตับ และหลอดเลือดสมอง เป็นสาเหตุการตายที่พบสูงสุดในผู้ชายไทย ในขณะที่เบาหวาน หลอดเลือดสมอง และมะเร็งตับ เป็นสาเหตุการตายที่พบสูงสุดในผู้หญิงไทย จะเห็นได้ว่าโรคไม่ติดต่อโดยเฉพาะกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือด มะเร็ง และเบาหวาน เป็นปัญหาสำคัญที่ทำให้คนไทยเสียชีวิตเพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์การเจ็บป่วยของคนไทย ที่มีแนวโน้มการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังที่ป้องกันได้เพิ่มขึ้นมาตลอดใน 2 ทศวรรษที่ผ่านมา โรคติดเชื้ออุบัติใหม่(Emerging…

Down load งานวิจัยวิทยานิพนธ์ผ่าทางตันปัญหาสุขภาพ_ปริญญาโท

วิทยานิพนธ์

เรื่อง ความเจ็บป่วยกับการดูแลสุขภาพแนวเศรษฐกิจพอเพียง ตามหลักแพทย์ทางเลือกวิถีพุทธ ของศูนย์เรียนรู้สุขภาพพึ่งตน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สวนป่านาบุญ อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร  โดย ใจเพชร กล้าจน

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาพัฒนบูรณาการศาสตร์ คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.2553
ลิขสิทธิ์เป็นของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ดาวน์โหลดไฟล์วิทยานิพนธ์ได้ที่นี่

thesismorkeaw-1

thesismorkeaw-2

thesismorkeaw-3

thesismorkeaw-4

 

 

 

 

580329 ประชุมเตรียมงานปลุกเสกฯ 2558

20150329_19330220150329_183737

ชาวบ้านราชประชุมเตรียมงานปลุกเสกพระแท้ๆของพุทธ

วันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2558ที่เฮือนเพิงกัน ชาวบ้านราชได้มาประชุมเตรียมงานปลุกเสกพระแท้ๆของพุทธที่จัดให้มีขึ้นในวันที่ 5-11 เมษายน 2558 นี้ มีท่านสมณะ ท่านสิกขมาตุ คุณปะและชาวชุมชนกว่า 80 คนโดยมีท่านสมณะ เดินดิน ติกขวีโรเป็นประธานในที่ประชุม ที่ประชุมได้กำหนดฐานงานต่างๆเพื่อให้ชาวชุมชนอาสาเข้ามาร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานกับชาวชุมชนศรีษะอโศกที่เป็นเจ้าภาพจัดงานครั้งนี้  ในงานนี้จะมีการบำเพ็ญคุณ บำเพ็ญธรรมกันอย่างเข้มข้น….

580330_สรรค่าสร้างคน(วนบ.) บ้านราชฯ พุทธแท้มีอยู่ที่ไหน

580330_สรรค่าสร้างคน(วนบ.) บ้านราชฯ พุทธแท้มีอยู่ที่ไหน   คลิกชื่อเพื่อดาวโหลดเอกสาร  , คลิกเพื่อดาวโหลดเสียง

พ่อครูไอตั้งแต่สวดมนต์เสร็จเลย เป็นเรื่องความบกพร่องของสรีระ

วันนี้วัน จันทร์ ที่ ๓๐ มี.. ๒๕๕๘ขึ้น ๑๑ ค่ำเดือนห้า()ปีมะแม รายการธรรมาธรรมะสงคราม สรรค่าสร้างคนจากบ้านราชฯ

“สถาบันขยะวิทยาด้วยหัวใจในความเข้าใจของข้าพเจ้า”

“สถาบันขยะวิทยาด้วยหัวใจในความเข้าใจของข้าพเจ้า” ในพจนานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตสถาน ๒๕๔๒ ได้ให้ความหมายของคำว่า “ขยะ” คือ หยากเยื่อ มูลฝอย  ในพจนานุกรมฯ ให้ความหมาย “หยากเยื่อ” คือ เศษสิ่งของที่ทิ้งแล้ว มูลฝอย “มูลฝอย” คือ เศษสิ่งของที่ทิ้งแล้ว หยากเยื่อ กุมฝอย หรือคุมฝอย ก็ว่า; (กฎ) เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ หรือซากสัตว์ รวมตลอดถึงสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์ หรือที่อื่น ในปัจจุบันเทคโนโลยีพัฒนาทำให้เกิดขยะที่ย่อยสลายได้ช้า จึงมีการนำขยะบางส่วนไปรีไซเคิลเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ การแบ่งขยะโดยทั่วไปจึงแบ่งเป็นขยะเปียกและขยะแห้ง ขยะเปียกสามารถนำไปทำน้ำหมักจุลินทรีย์ ขยะแห้งนำมาแยกบางส่วนนำไปรีไซเคิลได้ ส่วนที่เหลือในกรุงเทพฯนำเข้าเตาเผา ซึ่งก่อให้เกิดมลพิษในอากาศ ส่วนที่ไม่มีเตาเผาใช้วิธีฝังกลบ บางแห่งผู้สัมปทานกำจัดขยะขาดความรับผิดชอบทิ้งกองไว้จนเกิดปัญหามลพิษทุกด้านเป็นผลกระทบกลับมาสู่มนุษย์ผู้สร้างขยะเอง หากทุกคนลดการสร้างขยะด้วยตนเองโดยใช้หัวใจของตนศึกษาและคิดถึงผลเสียที่เกิดจากการกำจัดขยะ พยายามใช้ทุกสิ่งให้เป็นประโยชน์มากสุดจนกว่าสิ่งนั้นจะหมดประสิทธิภาพดีกว่าเก็บเอาไว้ไม่ได้ใช้จนหมดประสิทธิภาพแล้วทิ้งเป็นขยะไร้ประโยชน์ “สถาบันขยะวิทยาด้วยหัวใจ” เรียกสั้นๆ ว่า “สขจ.” เป็นฐานงานขยะวิทยาของชาวอโศกตั้งอยู่หลายจังหวัดเป็นสถานที่นำขยะในส่วนสิ่งของที่ทิ้งแล้วที่รับบริจาคมาบริหารจัดการให้เหลือส่วนที่ใช้ประโยชน์ไม่ได้ต้องนำไปกำจัดให้เหลือน้อยที่สุด “สขจ.” แบ่งขยะออกเป็น ๒ ประเภท…